عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است
استراتژی گروه کسب وکار
156,000 تومان 498 Instock
عکس کتاب جعبه ابزار استراتژی
124,000 تومان 183 Instock
کتاب کنترل و پایش استراتژی
98,000 تومان 121 Instock
کتاب بازاریابی سرراست
93,000 تومان 808 Instock
کتاب انگیزه رهبری
84,000 تومان 811 Instock
جلد کتاب قرار از جلسه
128,000 تومان 946 Instock
کتاب سود و دیگر هیچ - اول سود - profit first
164,000 تومان 1122 Instock
عکس جلد کتاب ذهن متمرکز
140,000 تومان 1127 Instock
کتاب مدیریت توجه
120,000 تومان 1629 Instock
عکس کتاب آزمودن ایده‌های کسب‌و‌کار
184,000 تومان 1188 Instock
داستان پردازی با داده ها
138,000 تومان 2156 Instock
کتاب نظریه کارها
126,000 تومان 1079 Instock
طراحی کسب و کاری بهتر
134,000 تومان144,000 تومان 1309 Instock
1,123,000 تومان 437 Instock
کتاب های همراه مدیران دانشگاه هاروارد
440,000 تومان 649 Instock
کتاب های مدیر حرفه ای DK
558,000 تومان 512 Instock
نسل سوم بازاریابی
349 Outofstock
کتاب جاری سازی
128,000 تومان 655 Instock
کتاب بازاریابی پرمحتوا
120,000 تومان 1610 Instock
واقع بینی
135,000 تومان 1123 Instock
ایده عالی مستدام
138,000 تومان 1548 Instock
استراتژی خوب استراتژی بد
138,000 تومان 664 Instock
110,000 تومان 577 Instock
استراتژی اقیانوس آبی
497 Outofstock
هنر رقصیدن با استراتژی
138,000 تومان 473 Instock
نسل چهارم بازاریابی
72,000 تومان 882 Instock