شماره حساب های انتشارات آریاناقلم

شماره حساب 4420554229 جام بانک ملت (شعبه سهروردی جنوبی به نام شرکت پژوهشی صنعتی آریانا)

شماره کارت 6104337954457675 بانک ملت (به نام شرکت پژوهشی صنعتی آریانا)