شماره حساب های انتشارات آریاناقلم

شماره حساب 8974129087  بانک ملت (شعبه سهروردی جنوبی به نام شرکت آریاناقلم بهسان)

شماره کارت 6104337811319456 بانک ملت (به نام شرکت شرکت آریاناقلم بهسان)