کتاب صوتی خودباوری در خلاقیت

کتاب صوتی خودباوری در خلاقیت
ارائه شده در اپلیکیشن‌های: هم‌آموز | نوار | فیدیبو | طاقچه |

کتاب صوتی طرح بازاریابی کسب و کارهای کوچک

کتاب صوتی طرح بازاریابی کسب و کارهای کوچک
ارائه شده در اپلیکیشن‌های: هم‌آموز | نوار | طاقچه 

کتاب صوتی بی حدومرز

کتاب صوتی بی حد و مرز
ارائه شده در اپلیکیشن‌های: هم‌آموز | نوار | فیدیبو | طاقچه

کتاب صوتی هوش هیجانی برای مدیران پروژه

کتاب صوتی هوش هیجانی برای مدیران پروژه
ارائه شده در اپلیکیشن‌های: هم‌آموز | نوار | طاقچه | فیدیبو

کتاب صوتی قلاب

کتاب صوتی قلاب
ارائه شده در اپلیکیشن‌: نوار 

کتاب صوتی هفت پرسش استراتژیک

کتاب صوتی هفت پرسش استراتژیک
ارائه شده در اپلیکیشن‌: نوار