نشست وبینار کتاب رهبری از بالای خط

وبینار کتاب رهبری از بالای خط

نشست کتاب سختی کارهای سخت

نشست کتاب سختی کارهای سخت

نشست کتاب ذهن استراتژیست

نشست کتاب ذهن استراتژیست

نشست کتاب ایده عالی مستدام

نشست کتاب هنر دستیابی

نشست کتاب هنر دستیابی

نشست کتاب تفکر طراحی در کسب و کار

نشست کتاب تفکر طراحی در کسب و کار

نشست کتاب خودباوری در خلاقیت

نشست کتاب خودباوری در خلاقیت

نشست تفکر سیستمی - دکتر علینقی مشایخی

نشست تفکر سیستمی - دکتر مشایخی

نشست کتاب طرح بازاریابی کسب‌وکارهای کوچک

نشست کتاب طرح بازاریابی کسب و کارهای کوچک

گفتگو پیرامون کتاب قوی سیاه

گفتگو پیرامون کتاب قوی سیاه

گفتگو پیرامون کتاب ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران

گفتگو پیرامون کتاب ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران

گفتگو پیرامون کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

لایو مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

نشست کتاب حرکت به سوی اقیانوس آبی