به باشگاه ایده عالی مستدام (SUCCES) خوش آمدید …

خوشحالیم که این کتاب در دست شماست و قرار است خط به خط  آن را خوانده و به جمع مستدامی ها بپیوندید. قرار است اثربخش‌تر صحبت کرده و ایده‌هایتان را ماندگارتر مطرح کنید.

در این باشگاه ۶ محتوا در اختیار شما قرار می‌گیرد که متناسب با فصل های مختلف کتاب است. هر محتوا مثال‌هایی مربوط به آن فصل را شامل می‌شود، مثال‌هایی که هر فصل را ملموس‌تر خواهد کرد.

✔️    محتوای شماره ۱    ✔️

✔️    محتوای شماره ۲    ✔️

✔️    محتوای شماره ۳    ✔️

✔️    محتوای شماره ۴    ✔️

✔️    محتوای شماره ۵    ✔️

✔️    محتوای شماره ۶    ✔️